typology.koasati

Description: 

 

typology.koasati: Table 3.2, Koasati affirmative agreement
These data are meant to be used with the Principal Part Analyzer.