typology.dakota

Description: 

 

typology.dakota: Dakota verbs
These data are meant to be used with the Principal Part Analyzer.